تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

درس نهم

  درس نهم

  نکته گرامری: کلمات this (این) these(اینها) that(آن) those (آنها) در این درس ضمیر اشاره هستند و بعد از آن فعل به کار می رود.

   

  This و these اشاره به نزدیک می نمایند در حالیکه that و those اشاره به دور مثل:
  این یک کتاب است.
  آن یک تخته سیاه است.
  این یک مداد است.
  آن یک مداد است.
  این یک زن است.
  آن یک مرد است.
  اینها میز هستند.
  آنها صندلی هستند.
  آیا یک تخته سیاه است؟
  بله، این یک تخته سیاه است.
  این یک کتاب است. آن روی میز است.
  وجود دارد یک کتاب روی میز(روی میز یک کتاب وجود دارد)
  آن یک قلم است. آن روی کتاب است.
  وجود دارد یک قلم روی کتاب(یک قلم روی کتاب وجود دارد)
  آن یک کلاس درس است.
  ان یک صندلی است. آن در داخل کلاس است.
  در داخل کلاس یک صندلی وجود دارد.
  کتابها زیر میز وجود دارند.
  در عکس یک زن وجود دارد.

   

  This is a book.
  This is a blackboard.
  This is a pencil.
  That is a pencil. That’s a pencil
  This is a woman.
  That is a man. That’s a man.
  These are tables.
  Those are chairs.
  Is this a blackboard?
  Yes, this is a blackboard.
  This is a book. It is on the table.
  There is a book on the table.
  That is a pen. It is on the table.
  There is a pen on the book.
  It is a classroom.
  That’s a chair. It's in the classroom.
  There is a chair in the classroom.
  There are books under the table.
  There’s a woman in the picture.

   

  تمرینات درس نهم

   

  الف- به جمع تبدیل کنید:
  آن یک دانش آموز است.
  آنها دانش آموز هستند.

   

  A-change into plural:

  Example: that is a student.
  Those are students.

   

  1- That is a boy. 1- Those are boys.
  2- That is an apple. 2- Those are apples.
  3- That is a bench. 3- Those are benches.
  4- That is an ear. 4- Those are ears.
  5- That is a girl. 5- Those are girls.

   

  ب- به جمع تبدیل کنید:

   

  نکته گرامری: جمع there is می شود there are و هنگامیکه فعل جمعه بسته می شود، فعلی که بعد از آن وجود دارد حتماً بایستی به شکل جمع بکار رود یعنی جمع بسته شود مثال:


  B-change into the plural:
  Example:
  There is a book on the table.
  There are books on the table.

   

  1- There is a teacher in the classroom.
  There are teachers in the classroom
  2- There is a pencil on the classroom.
  There are pencils on the classroom
  3- There is a student in the picture.
  There are students in the picture.
  4- There is a pen under the table.
  There are pens under the table.
  5- There is a boy in the classroom.
  There are boys in the classroom.
  6- There is a picture on the bench.
  There are pictures on the bench.
  7- There is a book on the table.
  There are books on the table
  8- There is an orange in the picture.
  There are oranges in the picture.
  9- There is a girl in the classroom
  There are girls in the classroom.
  10- There is a door in the classroom
  There are doors in the classroom

   

  الف- "a" یا "an" را بکار ببرید:

   

  a- put in "a" or "an":
  1- I have …… apple. 1-an
  2- It is ……classroom. 2-a
  3- He is ……student. 3-a
  4- It is ……eye. 4-an
  5- She has ……orange. 5-an

   

  ب- به منفی تبدیل کنید:
  آن یک گوش است.
  آن یک گوش نیست.

   

  b- Change into the negative:
  Example:
  That is an ear.
  That is not an ear.

   

  1- The apples are under the table.

  The apples are not under the table
  2- Those are desks.
  Those are not desks
  3- There is a teacher in the classroom.
  There is not a teacher in the classroom
  4- He has a pen.
  He has not a pen
  5- The woman has a brother.
  The woman has not a brother

   

  ج- به جمع تبدیل کنید:

   

  c- Change into the plural:

  Example: 

  That is a book.
  Those are books.


  1- He is a boy. 1- They are boys.
  2- There is a girl in the classroom. 2- There are girls in the classroom.
  3- I have a sister. 3- We have sisters.
  4- This is a blackboard. 4- These are blackboards
  5- What is that? 5- What are those?

   

  د- با کلمه"what" سئوالی کنید:

   

  d- Change into the questions with "what":

  1- Its a desk. 1- What is it?
  2- They are pens. 2- What are they?
  3- I’ am a student. 3- What am I?
  4- We are teachers. 4- What are we?
  5- She’s a student. 5- What is she?

  درس دهم

   

  نکته گرامری: کلمه many به معنی(تعداد زیادی) همیشه قبل از اسمی به کار می رود که آن اسم قابل شمارش بوده و در حالت جمع باشد. مثال:

   

  There are many students in the classroom.


  در کلاس درس تعداد زیادی دانش آموز وجود دارد.
  روی میز یک کتاب وجود دارد.
  آیا روی میز یک کتاب وجود دارد؟
  بله، وجود دارد.
  آیا روی دیوار یک تخته سیاه وجود دارد؟
  بله وجود دارد.
  آیا یک صندلی در تصویر وجود دارد؟
  بله، وجود دارد.
  آیا در کلاس یک دختر وجود دارد؟
  خیر، وجود ندارد.
  آیا دانش آموزان زیادی در کلاس وجود دارد؟
  بله وجود دارد.
  ِآیا معلمین زیادی در تصویر هستند؟
  خیر وجود ندارد.
  آیا در کلاس نیمکت های زیادی و میزهای تحریر زیادی وجود دارد؟
  بله وجود دارد.

   

  1- There is a book on the table.
  2- Is there a book on the table?
  Yes, there is.
  3- Is there a blackboard on the wall?
  Yes, there is.
  4- Is there a chair in the picture?
  Yes, there is.
  5- Is there a girl in the classroom?
  No, there isn't
  6- Are there many students in the classroom?
  Yes, there are.
  7- Are there many teachers in the picture?
  No, there aren’t.
  8-Are there many benches and desks in the classroom?
  Yes, there are.

   

  تمرینات درس دهم

  الف- به شکل منفی تبدیل کنید:


  A-change into the negative:
  Example:
  There is an egg on the table.
  There isn’t an egg on the table.

   

  1- There is an apple in the picture.
  There isn’t an apple in the picture.
  2- There are many benches in the classroom.
  There aren’t many benches in the classroom.
  3- There is a woman in the picture.
  There isn’t a woman in the picture.
  4- There are many books under the desk.
  There aren’t many books under the desk.
  5- There is a picture on the wall.
  There isn’t a picture on the wall.


  این مطلب تا کنون 82 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 30 آبان 1390 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : there ,classroom ,وجود ,table ,that ,picture ,وجود دارد ,classroom there ,change into ,وجود دارد؟ ,table there ,many books under ,picture there isn’t ,
  درس نهم

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 3 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55471
 • تعداد مطالب :149146
 • بازدید امروز :393448
 • بازدید داخلی :27754
 • کاربران حاضر :150
 • رباتهای جستجوگر:447
 • همه حاضرین :597

تگ های برتر